W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 40 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 6 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 107 wykroczeń, które w 62 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 36 mandatami karnymi, a w 6 postępowaniami wyjaśniającymi zmierzającymi do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 91 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 20 osób. 52 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Osiem skutecznych interwencji przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego.

W dniu 2 czerwca na boisku przy ul. Bukowej odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka, który miał być zabezpieczony przez Straż miejską pod względem zachowania spokoju i porządku publicznego. Żadnych incydentów na festynie nie było, jednak strażnicy mieli „pełne ręce roboty”, gdyż 3-krotnie byli angażowani w ratowanie życia i zdrowia osób, które zasłabły w innych rejonach miasta. Każda taka interwencja trwa dosyć długo – tym bardziej jeśli przyczyną zasłabnięcia jest nadmiernie spożyty alkohol. Wszystkim osobom udzielono pomocy i wszystkim zostało zabezpieczone zdrowie i życie.

Ponadto w tym dniu ok. godz. 14.50 Policja poprosiła o wsparcie przy interwencji podczas awantury w grupie mieszkających na ul. Leśnej Ukraińców. Z tych powodów obecność strażników na festynie dla dzieci była ograniczona.

Pozostałe wydarzenia:

  • Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 40 osób, które publicznie spożywały alkohol (13 osób pouczono, 16 ukarano mandatami, 2 wnioski do sądu) lub leżały w miejscach publicznych (7 osób pouczono, dwie ukarano). Kilka osób odwieziono do domu, jedną do wytrzeźwienia w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, do 3 wzywano pogotowie ratunkowe. Podczas jednej z tych interwencji nietrzeźwy mężczyzna dopuścił się czynnej napaści na strażnika, który usiłował udzielić mu pomocy. W tej sytuacji mężczyzna został ujęty i przekazany Policji gdyż czyn jego stanowi przestępstwo.
  • Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji –w sprawie wałęsających się psów i w tym tygodniu także koni, do schroniska zabrano 1 psa, a konie zabezpieczył właściciel. Przeciwko właścicielowi koni wszczęto postępowanie zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Nie dopilnował on zwierząt przez co 7 koni stworzyło niebezpieczeństwo na drodze i innych miejscach publicznych. Potem odmówił przyjęcia mandatu.
  • Utrzymanie czystości. 2 osoby pouczono. Sprawdzano na posesjach stan pojemników na śmieci – raporty do UM. Interweniowano 2 razy w sprawie dymu w sprawie dymu z komina – za spalanie niedozwolonych substancji 1 osobę ukarano.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 42 interwencje, które w 10 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, przygotowano 2 wnioski do sądu o ukaranie, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 4 osoby pouczono, a przeciwko 1 sporządzono wniosek o ukaranie do sądu, bezpieczeństwu osób i mienia 4 osoby ukarano, urządzeniom użytku publicznego 2 osoby ukarano i 2 osoby pouczono oraz skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie, 1 ukarano i 2 pouczono za palenie tytoniu w miejscach zabronionych.

Usunięto z drogi 1 wrak pojazdu.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski