Niniejszy serwis jest ostatnim przed przerwą wakacyjną – następny ukaże się w dniu 26 sierpnia 2019 r. i obejmie okres od 29 lipca do 25 sierpnia 2019 r.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 35 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 81 wykroczeń, które w 54 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 23 mandatami karnymi, a w 4 postępowaniami wyjaśniającymi zmierzającymi do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 80 interwencje zlecone przez obywateli. Wylegitymowano 23 osoby. 49 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone.

Trwa akcja „Bezpieczne wakacje” prowadzona w ramach Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego. Równocześnie w lipcu rozpoczęła się akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły” również organizowana przez Prefekturę. Straż Miejska w Rumi dokonała już audytu terenowego dotyczącego terenów przyszkolnych przy 11 rumskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W tym celu 11 strażników otrzymało specjalny formularz audytu dotyczący jednej szkoły, gdzie odpowiedział na cały szereg szczegółowych pytań dotyczących infrastruktury drogowej. Z audytu wynikły nieprawidłowości do usunięcia przed rozpoczęciem roku szkolnego. „karty audytu przekazano wraz z dokumentacją fotograficzną do zarządcy dróg (Urząd Miasta Rumi).

Pozostałe wydarzenia:

  • Interwencje alkoholowe. Podjęto interwencje wobec 47 osób, które publicznie spożywały alkohol (16 osób pouczono, 16 ukarano mandatami) lub leżały w miejscach publicznych (11 osobę pouczono i 1 ukarano mandatem). Odwieziono do miejsca zamieszkania 8 osób.
  • Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji –w sprawie wałęsających się zwierząt, w tym jednej w sprawie dzików na Szmelcie. Do schroniska dla zwierząt zabrano 1 psa. Usunięto z drogi nieżywego gołębia.
  • Utrzymanie czystości. W sprawie dymu interweniowano 1 raz – było to uciążliwe ognisko, które nakazano zagasić, a osoby pouczono. Interweniowano w sprawie zanieczyszczenia jezdni i chodnika odchodami końskimi. Żadna ze stadnin nie przyznała się, więc wniosek o sprzątanie skierowano do UM. Ujawniono zanieczyszczenie jezdni betonem (Rondo Płażyńskiego, ul. Gdańska, Rondo Pileckiego). Wg obrazów z monitoringu w poniedziałek beton gubiła przejeżdżająca przez Rumię ciężarówka – „gruszka” , niestety mimo prób nie udało się odczytanie tablicy rejestracyjnej. Jezdnię posprzątały służby komunalne. Za zaśmiecanie pouczono 5 osób.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 16 interwencji, które w 3 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń. Do sądu skierowano 4 wnioski o ukaranie.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 6 osób pouczono, bezpieczeństwu osób i mienia –2 osoby pouczono, urządzeniom użytku publicznego 2 osoby pouczono, a 3 ukarano, 2 osoby pouczono na podstawie przepisów ustawy o recyklingu pojazdów. Jedną kobietę odwieziono do domu po udzieleniu jej pomocy przy zasłabnięciu.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski