Nastały gorące dni. Wielu Rumian wsiadło na rowery, co jest wielce chwalebne. Niestety zdarzają się tacy rowerzyści, jak na zdjęciu. Zdarzenie miało miejsce wprost pod sklepem przy ul. Sobieskiego w dniu 15 czerwca. Dwa piwa mężczyzna miał przygotowane do wypicia, jedno rozpoczął, a na widok patrolu Straży Miejskiej włożył w miejsce na bidon w swoim rowerze. Z zarzutem spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym sprawa zostanie skierowana do sądu.

W minionym tygodniu  Straż Miejska w Rumi odbyła 36 patroli zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych oraz pieszych z psem służbowym. Odbyło się 6 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 69 wykroczeń, z których 17 zakończyło się mandatami karnymi, a 45 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, 4 sprawy są procedowane, a 3 wnioski o ukaranie skierowano do sądu. Wykonano 94 interwencje zlecone przez obywateli, 16 osób wylegitymowano. Dokonano też 46 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 6 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 2osoby pouczono i 4 ukarano, a jedną sprawę proceduje się celem skierowania wniosku do sądu. Za nieobyczajne zachowanie 1 osobę ukarano – w tunelu okazywał publicznie swoje intymne miejsca. W minionym tygodniu niestety też ujawniono grupę młodzieży nieletniej spożywającą alkohol i palącą papierosy. Przekazano ich Policji.
  • Zwierzęta. Odbyło się 7 interwencji związanych ze zwierzętami: 5 interwencji związanych z psami: 1 wałęsający się piesek trafił do schroniska, przy drugim znalazł się właściciel, doszło do jednego pogryzienia kobiety na ul. Gierosa (właściciel ukarany mandatem i skierowany z psem na obserwację), w czwartym przypadku sprawdzano warunki trzymania psa – bez uwag. W jednym przypadku zgłoszono psa przywiązanego do płotu – na miejscu był jego właściciel. Ujawniono ranną sarnę – sprawę przekazano technikowi weterynarii, znaleziono ptaka, który nie mógł latać (zapewne młody) – zabrany przez strażników odleciał z terenu komendy.
  • Utrzymanie czystości. Za zaśmiecanie pouczono 4 osoby. Kilka było zgłoszeń dotyczących dymienia z kominów – kontrole nie wykazały spalania niedozwolonych substancji. W jednym przypadku pobrano próbkę popiołu. Ukarano wysokim mandatem kierowcę wozu asenizacyjnego, który podłączył się na dziko do hydrantu i na ul. Wiejskiej płukał sobie beczkę na samochodzie. W minionym tygodniu 23 posesje kontrolowali rewirowi Straży Miejskiej pod względem posiadanych pojemników na śmieci oraz sposobów ogrzewania budynków. Protokoły kontroli przekazano do Urzędu Miasta.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 36 interwencji zakończonych w 9 przypadkach mandatami karnymi, 3 wnioski o ukaranie skierowano do sądu, 4 sprawy są procedowane, a pozostałych (20) sprawców pouczono.
  • Za wykroczenia: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 2 osoby pouczono, przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1 osobę ukarano i 2 pouczono oraz za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby ukarano, a z przepisów prawa miejscowego 8 osób pouczono.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski