Lato „za pasem”, zieleń bujnie upiększa Rumię, jednak nie wszędzie. Dzieje się tak za sprawką kierowców, którzy niszczą przyrodę parkując na zieleńcach (przykład z ul. Gdańskiej z 2 czerwca – na zdjęciu) przy okazji przeszkadzając służbom w koszeniu. Straż Miejska w Rumi skutecznie przeciwdziała takim zjawiskom, również dzięki pomocy mieszkańców. Co ciekawe parkowanie jak na fotografii nie stanowi wykroczenia w ruchu drogowym, a jest wykroczeniem z art. 144 § 1 kodeksu wykroczeń polegającym na uszkodzeniu zieleńca, nie podlega taryfikowaniu co oznacza, że można zapłacić grzywnę do 500 zł..

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 33 patrole zmotoryzowane i piesze oraz piesze z psami służbowymi, w tym 1 z Policją oraz 4 służby w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 99 wykroczeń, z których 33 zakończyło się mandatami karnymi, 48 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. Wykonano 74 interwencje zlecone przez obywateli, 15 osób wylegitymowano. Dokonano też 49 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Podjęto 17 interwencji – wymierzono 6 mandatów karnych i 10 pouczeń za spożywanie publiczne alkoholu i 1 pouczenie za nieobyczajne zachowanie.
  • Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji, w tym 3 dotyczących biegających luzem psów i jedna w sprawie pogryzienia (nakazano obserwację weterynaryjną zwierzęcia). Ujawniono martwego młodego dzika w okolicach ul. Admiralskiej, martwą sarnę przy ul. Sobieskiego – wezwano technika weterynarii. Inna sarna (żywa) pokazywała się w okolicach ul. Sobieskiego – pozwolono jej w naturalny sposób ujść do lasu.
  • Utrzymanie czystości. 2 razy interweniowano w sprawie zanieczyszczenia jezdni z budów. Po interwencjach kierownicy budów zapewnili sprzątanie. W sprawie uciążliwego dymu było 10 zgłoszeń, sprawdzenie pieców nie ujawniło spalania paliw niedozwolonych, ale na ul. Kościelnej wymierzono 1 mandat karny za spalanie nieczystości w ognisku, a na ul. Hallera nakazano zgasić ognisko, w którym palono gałęzie. Jedną osobę pouczono za zaśmiecanie. Straż Miejska prowadzi 2 sprawy związane z podrzucaniem śmieci domowych do cudzych pergoli.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 51 interwencji zakończonych w 20 przypadkach mandatami karnymi, 23 kierowców pouczono, a 8 spraw przyjęto do procedowania na wniosek do sądu.
  • Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 4 osoby, a 2 ukarano (zaczepianie przechodniów i żebranie na alkohol przy sklepie), 4 osoby ukarano i 4 pouczono za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 2 osoby pouczono z przepisów ustawy o recyklingu pojazdów i 1 z ustawy o transporcie zbiorowym.

 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski