W dniu 11 kwietnia 2021 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grzywien nakładanych za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Za brak smyczy lub kagańca właścicielowi lub osobie wyprowadzającej zwierzę grozi grzywna w wysokości od 50 do 250 zł, a jeśli to zwierzę stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, to obligatoryjnie grzywna wynosi 500 zł. Straż Miejska w Rumi zwraca się do właścicieli psów – pamiętajcie o smyczach i kagańcach (kagańce dla psów powyżej 50 cm w kłębie), gdyż pies zawsze może wykonać ruch zagrażający zdrowiu kub życiu człowieka.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 27 patroli zmotoryzowanych. Odbyło się 5 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 69 wykroczeń, z których 18 zakończyło się mandatami karnymi, a 29 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. Do sądu skierowano 5 wniosków o ukaranie. 17 spraw, głównie drogowych – jest procedowanych. Wykonano 70 interwencji zleconych przez obywateli, 16 osób wylegitymowano. Dokonano też 70 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.

Pozostałe wydarzenia

  • Wykroczenia w związku z alkoholem. Podjęto 5 interwencji związanych z publicznym spożywaniem alkoholu – 2 osoby pouczono, a 2 ukarano. Do sądu skierowano 1 wniosek o ukaranie. Za nieobyczajne zachowanie nikogo nie ukarano i nikogo nie pouczono.
  • Zwierzęta. W minionym tygodniu 1 raz doszło do pogryzienia, właściciel został ukarany (miał szczęście, że 5 kwietnia nie działały jeszcze nowe przepisy). Inną osobę ukarano za wyprowadzanie 2 psów bez smyczy i kagańców. Psy atakowały ludzi – również mandat wg starych przepisów. Pies, który ugryzł musi być poddany obserwacji weterynaryjnej. W trzecim przypadku pies został odłowiony i pojechał do schroniska. Znów pojawiają się dziki na ul. Jachtowej – powiadomiono technika weterynarii, który podjął czynności odstraszające.
  • Utrzymanie czystości. Podjęto 3 interwencje w sprawie zadymienia. Zgłoszenia nie potwierdziły się, ale kotłownie zostały skontrolowane. 2 razy zgłoszono zanieczyszczenie terenu – nakazano właścicielom sprzątanie. Pouczono 1 osobę. Rewirowi dokonali 16 kontroli posesji sprawdzając pojemniki na odpady, sposoby ogrzewania budynków oraz poprawność złożonych deklaracji na usuwanie odpadów.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 38 interwencji zakończonych w 12 przypadkach mandatami karnymi, skierowano do sądu 5 wniosków o ukaranie, a pozostałych sprawców pouczono. 15 spraw z przedmiotowego okresu jest procedowanych.
  • Za wykroczenie bezpieczeństwu osób i mienia 2 osoby pouczono, za wykroczenia przeciwko zdrowiu 4 osoby pouczono. 1 osobę pouczono i 1 sprawa jest procedowana za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 3 osoby ukarano, 2 pouczono i 1 sprawa jest procedowana za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia. 7 osób pouczono za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, 2 osoby pouczono i 2 ukarano za palenie tytoniu w miejscach zabronionych.

 Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski