Poniedziałek, 20 maja, 2024

Polityka prywatności

Mając na uwadze art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (DODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej w Rumi jest Komendant Straży Miejskiej w Rumi, ul. Abrahama 17, 84-230 Rumia;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Michała Filikowskiego, z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej: rodo@sm.rumia.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 6 ust 1 pkt, gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejska.
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej w szczególności w sytuacjach popełnienia czynu zabronionego.
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych.
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym.
 4. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.
 5. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.
 8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  2. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO,

Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.

 1. Przetwarzanie danych w zależności od celu określonego w ustępie 3. jest:
  1. dobrowolne – konsekwencją niepodania danych jest np. brak możliwości udziału w rekrutacji, szkoleniu
  2. niezbędne do realizacji umowy – konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia  i realizacji umowy
  3. wynika z przepisów prawa – konsekwencje związane z niepodaniem danych zostały określone w przepisach szczególnych.
 2. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r  oraz art. 175 ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r, w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.,  stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723).

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu miejskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż: w związku z rejestracją obrazu poprzez miejski monitoring wizyjny dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych . 
Wykaz i lokalizacja kamer podana jest w załączniku. 


W związku z powyższym pragniemy poinformować , iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rumi, z siedzibą przy ul. Abrahama 17.
 2. Administrator  powołał Inspektora Ochrony Danych p. Michała Filipowskiego. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych można skontaktować się z Inspektorem:  na  adres e-mail:  rodo@sm.rumia.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
 3. Państwa dane osobowe będą powierzone podmiotowi przetwarzającemu „CHOPIN” Telewizja Kablowa Sp. z o.o. w Wejherowie, który obsługuje przesył sygnału oraz w celu realizacji usług konserwatorskich i serwisowych. Z podmiotem przetwarzającym zawarta jest umowa powierzenia, która szczegółowo reguluje zasady przetwarzania przez ten podmiot powierzonych danych.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia ogólnego w celu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców w przestrzeni publicznej, w związku z wykonywaniem zadań wynikających z art. 11 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych 
 5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Komendanta Straży Miejskiej w Rumi z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas zdarzenia, i miejsce zdarzenia wraz z uzasadnieniem zabezpieczenia nagrania.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, min Policja, Straż Pożarna i inne organy w celu przeprowadzenia i wykrycia sprawcy zdarzenia.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej niż 60 dni (czas przechowywania może ulec przedłużeniu z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające i dowodowe). 
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
 10. Nie przysługuje Państwu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia ogólnego prawo do usunięcia danych  osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia ogólnego;
  3. prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia ogólnego, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Lista kamer Monitoringu Wizyjnego Miasta Rumi

 1. Starowiejska 2- Dworzec PKP
 2. Gdańska/Świętojańska
 3. Dębogórska/Mickiewicza
 4. Rodziewiczówny 10-SP 8
 5. Mickiewicza – MDK Park
 6. Kujawska/Pomorska 11 kwadrat
 7. Krakowska plac zabaw
 8. Gdańska 39 plac zabaw
 9. Pomorska 11 kwadrat
 10. Mickiewicza Stadion
 11. Rondo Jana Pawła – Starowiejska
 12. Stoczniowców kwadrat plac zabaw
 13. Kościelna SP 1
 14. Gierosa 5 rzeka
 15. Starowiejska/Abrahama
 16. Sabata/Kamienna/Batorego
 17. Kombatantów/Włókiennicza
 18. Kombatantów/Szkolna
 19. Kolejowa SKM Janowo
 20. Stoczniowców 2 Kwadrat
 21. Sobieskiego UM
 22. Różana/1-ego Maja plac zabaw
 23. Mazowiecka 5 plac zabaw
 24. DWP/Partyzantów
 25. Towarowa/Wyżynna
 26. Rondo Unii Europejskiej – Dąbrowskiego
 27. Rondo Lecha Kaczyńskiego – Dębogórska
 28. Rondo Armii Krajowej – Żwirki i Wigury
 29. Filtrowa-Park – plac zabaw
 30. Filtrowa-Park – scena
 31. Rondo Grunwaldzka/Sobieskiego
 32. Deptak – wzdłuż rzeki – stadion
 33. Dąbrowskiego/Gierosa
 34. Rondo Pileckiego – Gdańska
 35. Górnicza – cmentarz
 36. Węzeł Janowo – parking
 37. Węzeł Janowo – tunel1
 38. Węzeł Janowo – tunel2

kamery w zależności od zabudowań, rejestrują obraz w  odległości około 150m