Historia

Straż Miejska w Rumi

Straż Miejska w Rumi została powołana na mocy uchwały Rady Miejskiej nr VI/35/90 z dnia 23 sierpnia 1990 roku w dniu 1 listopada 1990 r.

W chwili powołania Straży Miejskiej – w 1990 r. burmistrzami Rumi byli: od 1990 r. Pan inż. Tadeusz Wolski, następnie od 1992 r. Pan dr inż. Jan Klawiter, od 2002 r. Pani mgr inż. Elżbieta Rogala-Kończak, a od 2014 r. Pan mgr inż. Michał Pasieczny.

Z dniem 2 listopada 1990 r., jako pierwszych funkcjonariuszy Straży zatrudniono 2 osoby. Byli to: komendant Zenon Warzewski i młodszy referent Alina Witkowska.

Pierwszą siedzibą Straży Miejskiej był mały pokoik w piwnicy Urzędu Miasta Rumi przy ulicy Sobieskiego 7. Było tak aż do roku 1993, kiedy Straży przydzielono 2 pokoje na 2-gim piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Abrahama 17 w Rumi. Od 1995 r., po przeniesieniu Policji do obecnej siedziby przy ul. Derdowskiego 43, strażników przeniesiono na parter budynku przy Abrahama 17, który dzielili wraz z Miejskim ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dynamicznie rozwijająca się Rumia i duży przyrost liczby jej mieszkańców, wymogły nowe zatrudnieniana stanowiska referentów: 2 kwietnia 1991 roku Wojciecha Szczepanek i Marcina Adamczyk, 12 grudnia 1991 r. Marka Jereczek, a 4 maja 1992 Andrzeja Basiel. Straż Miejska posiadała więc w tym czasie 6 strażników (w tym komendant).

W roku 1992 do służby w Straży trafił samochód marki Nysa, który był pierwszym jej radiowozem aż do 1995 roku. Zakupiono wówczas jednego Poloneza, a drugiego przekazał Urząd Miasta. Nysę sprzedano.

1994 r. Strażnicy (od lewej) Andrzej Basiel i Wojciech Szczepanek przy pierwszym radiowozie marki Nysa

1996 r. Nowiutki Polonez w służbie Straży Miejskiej w Rumi i referent Marcin Adamczyk.

A jakie były pierwsze mundury strażników?

Ubiór letni składał się z kremowych koszul, granatowych marynarek i spodni bez lampasa, pasa głównego i białej czapki garnizonowej. Ubiór zimowy to granatowa kurtka, czarne spodnie, czarna czapka garnizonowa, lub ‚uszanka’. Na ramionach mundurów noszono herb Rumi i nad nim oddzielnie półkolisty napis ‚Straż Miejska’. Na piersi przypinano, wewnętrznie opracowany na białym metalu znak identyfikacyjny z numerem służbowym.

1 lutego 1994 roku zatrudniono pierwszego pracownika administracji – panią Jolantę Gawryś. Pani Jola została głównym księgowym. Niedługo po niej, zaczęła też pracę pani Małgorzata Purol, która została kasjerką. W dniu 1 października 1994 roku pan Zenon Warzewski zdecydował o swoim odejściu na emeryturę, a nowym komendantem został pan Feliks Zdrojewski. Z dniem 16 stycznia 1995 zatrudniono Macieja Kabaja, 1 marca 1995 Mirosława Krajewskiego i Andrzeja Sumowskiego oraz z dniem 1 kwietnia 1995, Jarosława Mikołajczaka. Zakupiono też dwa psy służbowe – rodowodowe owczarki niemieckie: Adesa i Disa. Ich przewodnikami zostali odpowiednio strażnicy – Wojciech Szczepanek i Andrzej Basiel. Bardzo szybko okazało się, że pieski te są cennymi funkcjonariuszami.

Na stanowisku kasjera w 1995 r. rozpoczęła pracę pani Małgorzata Komosińska, która zastąpiła na tym stanowisku panią Purol.

W roku 1995 Straż Miejska w Rumi liczyła 10 funkcjonariuszy (w tym komendant), 2 pracowników cywilnych i dwa psy. 

W roku 1995 ukazał się projekt ustawy o strażach miejskich i gminnych, a 6 września 1996 roku Minister Spraw Wewnętrznych wydał zarządzenie wprowadzające wzorcowy statut straży gminnej (miejskiej). Ponadto nowelizacja ustawy o policji z dnia 12 października 1995 r. spowodowała, że statut dla straży winien być uchwalany przez radę miejską w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, a nie wprowadzany, jak dotąd, zarządzeniem Burmistrza Miasta. W tej sytuacji, uchwałą XXXVII/306/97, w dniu 27 lutego 1997 roku Rada Miejska Rumi nadała nowy statut Straży Miejskiej w Rumi.

Według jego zapisów obowiązywały wówczas następujące stanowiska (wg hierarchii ważności): komendant, główny księgowy, inspektor, strażnik, referent, młodszy referent i kasjer.

29 sierpnia 1997 r. Sejm RP uchwalił ustawę o strażach miejskich, a Rada Ministrów i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydali kilka rozporządzeń regulujących szczegóły funkcjonowania straży miejskich i gminnych, z których najważniejsze z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników miejskich i gminnych. Rozporządzenie to uszeregowało nowe stopnie – stanowiska (od najniższego): aplikant, młodszy strażnik, strażnik, starszy strażnik, młodszy inspektor, inspektor, starszy inspektor, kierownik referatu, zastępca naczelnika wydziału, naczelnik wydziału, zastępca komendanta, komendant, a także: zaprezentowało wygląd mundurów letnich i zimowych, pagonów przedstawiających stopnie-stanowiska, a także jednolitą dla całego kraju ‚blachę’ – znak identyfikacyjny z orłem w koronie, numerem funkcjonariusza i nazwą miasta lub gminy.

1998 Pamiatkowe zdjęcie przed służbą

Na początku 1998 roku w Straży Miejskiej pojawiły się 3 ‚nowe twarze’. Byli to: od 2 stycznia 1998 r. Tomasz Bohm, od 7 stycznia – Mirosław Knitter, a od 11 stycznia – Jarosław Łakomski. W tym momencie Straż Miejska w Rumi liczyła 13 umundurowanych funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych. Nadal z doskonałym skutkiem pracowały tu 2 psy służbowe.

1998 Pamiątkowe zdjęcie z komendantem Feliksem Zdrojewskim (w środku).

30 września 1998 roku pan Feliks Zdrojewski odszedł na emeryturę. Pełniącym obowiązki komendanta został od 1 października 1998 r. pan Marek Jereczek, dotychczas pracujący w Straży Miejskiej jako strażnik, potem inspektor. Powołanie na komendanta Straży otrzymał w dniu 1 stycznia 1999 roku.

25 lutego 1999 roku Rada Miejska Rumi, przyjęła uchwałę Nr VII/51/99 w sprawie ustalenia regulaminu Straży Miejskiej w Rumi, co spowodowało utratę mocy wcześniej nadanego statutu.

W 1999 r. pracę jako strażnicy Straży Miejskiej dostali: Arkadiusz Blachowski – 1 kwietnia 1999 r. oraz Radosław Malak – 1 czerwca 1999 r. Odeszła pani Małgorzata Komosińska-Jereczek z administracji. Na jej miejsce przyjęto na stanowisko kasjera ponownie panią Małgorzatę Purol. W styczniu 2000 na stanowisko referenta do spraw windykacji zatrudniono panią Katarzynę Szafrańską. 14 stycznia 2000 roku odeszła z pracy na rentę jedyna kobieta-strażnik – pani Alina Witkowska-Kudła. Na jej miejsce 1 kwietnia 2000 roku zatrudniony został w charakterze strażnika pan Jarosław Zaparty.

W roku 2001 sprzedano obydwa Polonezy, gdyż bardzo intensywnie eksploatowane, psuły się na zmianę. W to miejsce zakupiono dwa białe Fiaty (Sienna i Palio Weekend), które eksploatowano do 2003 r.

Struktura Straży Miejskiej od chwili powstania była następująca: formacją kierował komendant, strażnicy pracowali w patrolach pieszych lub zmotoryzowanych koordynowanych przez dyżurnego Straży. Niemal każdy strażnik był równocześnie rewirowym, mając pod stałą opieką pewien fragment miasta. Praca rewirowego (kontrole posesji, dzikie wysypiska śmieci, kontrola zwierząt itp.) realizowana była doraźnie i wplatana w pracę patrolową. W 2001 zakończył swą pracę w Straży Miejskiej w Rumi inspektor Andrzej Sumowski, a w 2002 strażnicy: Mirosław Knitter i Arkadiusz Blachowski. Na ich miejsce zatrudniono: 20 maja 2002 r. Ireneusza Koleniec, 1 lipca 2002 r Jacka Aleksak, 1 października 2002 r. Bartłomieja Gross, a 20 maja 2003 r. Mirosława Pionke. Ponieważ w 2002 r. z pracy w Straży Miejskiej zrezygnowała pani Szafrańska, na jej miejsce przyjęto panią Małgorzatę Rokita. W ten sposób Straż Miejska w Rumi w roku 2003 liczyła 15 osób mundurowych i 3 osoby w administracji: głównego księgowego, kasjera i referenta do spraw windykacji. W 2003 r., po uzyskaniu pewnych funduszy przez Miasto Rumia przeznaczonych na ochronę środowiska, Straż Miejska otrzymała nowy radiowóz marki Fiat Doblo. Utworzono „patrol ekologiczny”, który przy pomocy tego radiowozu nadzorował tereny zielone. Sprzedaż obu posiadanych fiatów (Sienna i Palio) pozwoliła uzyskać środki na zakup drugiego radiowozu Fiat Doblo. Pojazdy te eksploatowane były do 2016 r.

„2001 r. Przygotowanie do zabezpieczenia ‚Pikniku z Korzeniem’. Komendant Marek Jereczek (pierwszy z prawej). 

2003 Pani Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak udziela wywiadu podczas zakupu nowego radiowozu dla Straży Miejskiej 

W pierwszych dniach nowego roku 2004 pani mgr inż. Elżbieta Rogala-Kończak – Burmistrz Rumi, odwołała ze stanowiska komendanta Straży Miejskiej pana Marka Jereczka, który się rozchorował. Obowiązki PO komendanta pełnił do 31 marca 2004 r. insp. Jarosław Mikołajczak. W tej sytuacji Burmistrz Rumi ogłosiła konkurs na stanowisko komendanta. Konkurs ten wygrał i 1 kwietnia 2004 roku objął stanowisko – mgr inż. Roman Świrski. 

Roman Świrski zreorganizował Straż Miejską wg własnego pomysłu. Straż otrzymała nową strukturę organizacyjną i regulaminy. Utworzono funkcję rewirowych i rewiry miejskie, które powierzono najbardziej doświadczonym funkcjonariuszom: Marcinowi Adamczykowi, Wojciechowi Szczepankowi i Mirosławowi Krajewskiemu.

1 kwietnia 2004 r. Dzień przyjęcia obowiązków przez komendanta Romana Świrskiego (z lewej wraz z zastępcą burmistrza – Panią Iwoną Romanowską). 

 

Od 1 stycznia 2005 r. podjęli oni systematyczną kontrolę posesji prywatnych, placówek handlowych i usługowych. Praca ta w krótkim czasie przyniosła duże efekty. Mnożyły się podpisywane umowy na wywóz śmieci, umowy na wywóz nieczystości płynnych lub podłączenia do kanalizacji, szczepiono psy i wyposażano je w kagańce. Zlikwidowano wiele dzikich wysypisk śmieci, przyłapano na gorącym uczynku i ukarano sprawców wylewania nieczystości do rzeki, do rowów melioracyjnych czy bezpośrednio w pole. Wiele posesji po interwencjach rewirowych – po prostu wysprzątano.

Pozostałych funkcjonariuszy skierowano do służby patrolowej, to znaczy sami wykrywają wykroczenia i interweniują, albo działają z powodu zgłoszeń mieszkańców. Tępią pijaństwo w miejscach publicznych, chuligaństwo, zapobiegają rozróbom na meczach lub innych imprezach masowych. Czuwają nad spokojem i bezpieczeństwem w mieście. Codzienną pracę organizuje komendant Świrski przy ‚mapie zagrożeń’, którą zawieszono w centralnej części komendy Straży. 

Od 1 lipca 2004 r. wprowadzone zostały patrole rowerowe, a od września 2004 r. na mocy porozumienia miedzy Burmistrzem Rumi, a Komendantem Powiatowym Policji w Wejherowie, Straż Miejska rozpoczęła kontrolowanie szybkości pojazdów w mieście przy pomocy „fotoradaru”. Osiągnięto tu znaczne sukcesy w kierunku poprawienia bezpieczeństwa na ulicach. W grudniu 2004 r. zakończył swą służbę ze względu na wiek Ades. O rok młodszy Dis, zakończył służbę w początkach 2006 r. W styczniu 2005 r. zakupiono dwa nowe psy służbowe Parys i Polo, których przewodnikami zostali odpowiednio: st. str. Tomasz Bohm i str. Ireneusz Koleniec.

2005 r. Przewodnik psa służbowego – st.str.Andrzej Basiel 

Duże sukcesy Straż Miejska w latach 2002 – 2005 osiągnęła na terenie szkół rumskich i przedszkoli strażnicy, poprzez setki spotkań, pogadanek i pokazów dotarli do dzieci, nauczyli ich wszystkiego, co prowadzi do bezpieczeństwa dziecka.

2005 r. Aplikant Jacek Radomski prowadzi zajęcia z dziećmi w Ekologicznej Szkole Podstawowej w Rumi.

Straż Miejska we wrześniu 2004 r. reprezentowała Rumię w zawodach strzeleckich Województwa Pomorskiego w Słupsku, gdzie drużynowo zajęła 6 miejsce, a w październiku i listopadzie 2004 r. wzięła udział w turniejach piłki siatkowej w Rumi. W lutym 2005 r. wzięła udział w turnieju halowej piłki nożnej w Kwidzynie. Strażnicy raz w tygodniu ćwiczyli na sali sportowej Gimnazjum nr 1 w Rumi sporty ogólne, a raz w miesiącu odbywali zajęcia doskonalące z walki wręcz. Raz w tygodniu również mogli korzystać z basenu Marynarki Wojennej w Gdyni.

Jesienią 2004 r. zlikwidowano w Straży Miejskiej etat kasjera, powierzając wszelkie operacje finansowe bankowi. Zakończyła więc tym samym pracę pani Małgorzata Purol. W marcu 2005 roku szeregi Straży opuścił mł. str. Jacek Aleksak, a w sierpniu 2005 r. str. Maciej Kabaja i mł. str. Bartłomiej Gross. Na ich miejsce zatrudniono: w maju 2005 r. mgr Jacka Radomskiego, a w sierpniu 2005 r. mgr Wojciecha Banaszkiewicza. W dniu piętnastolecia Straż Miejska w Rumi liczyła 14 pracowników mundurowych i 2 administracji. Niedługo po uroczystościach nastąpiły jednak dalsze zmiany kadrowe. We wrześniu 2005 roku zwolniła się na własną prośbę wyjeżdżająca na stałe za granicę pani Małgorzata Rokita, a na stanowisko referenta w drodze konkursu w dniu 3 listopada przyjęto panią mgr Katarzynę Piecuch. Tego samego dnia, również w drodze konkursu, rozpoczął pracę w Straży Miejskiej aplikant Paweł Maszlanka. Oboje są mieszkańcami Rumi. W listopadzie szeregi Straży Miejskiej opuścił apl. Wojciech Banaszkiewicz, na miejsce którego, po konkursie, przyjęto do pracy w początkach stycznia 2006 r. apl. Marcina Szumskiego – mieszkańca Mostów.

2005 r. Pierwszy komendant Straży Miejskiej w Rumi z początku lat 90-tych, pan Zenon Warzewski w czasie odwiedzin rozmawia ze st. insp. Marcinem Adamczykiem 

2005 r. Straż Miejska w Rumi gotowa do odprawy

2005 r. Omówienie ćwiczeń na Dworcu PKP w Rumi

W 2005 roku, w związku ze zbyt małą skutecznością w spowolnieniu ruchu, ustawianego tylko raz w miesiącu policyjnego „fotorejestratora”, Burmistrz Rumi, pani Elżbieta Rogala – Kończak podjęła decyzję o zakupie własnego urządzenia. Czynności przetargowe przeciągnęły się do początków 2006 r., a wówczas po zakupie fotoradaru i przeszkoleniu, w dniu 28 lutego 2006 r. strażnicy wykonali swój pierwszy samodzielny pomiar i rejestrację wykroczenia. Podjęte działania bardzo szybko dały rezultaty. W ciągu kilku miesięcy ilość rejestrowanych wykroczeń dziennie spadła z kilkudziesięciu do kilkunastu, a nawet kilku. 

Zima 2005 r. Przy policyjnym fotoradarze komendant Roman Świrski i st. inspektor Marcin Adamczyk. 

Wiosną i latem 2005 roku Straż Miejska współpracowała z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Rumi w kierunku kontroli i inwentaryzacji hydrantów. Działania te o nazwie „Akcja hydrant”, pozwoliły na sporządzenie mapy hydrantów przeciwpożarowych w mieście oraz doprowadziły do naprawy hydrantów uszkodzonych, niesprawnych. 

2005 r. Strażak i strażnik podczas kontroli sprawności hydrantu. 

We wrześniu i październiku 2005 r. odbyła się starannie przygotowana przez Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki akcja „Posesja”. W ramach tej akcji i dzięki posiadaniu dobrze zorganizowanych rewirowych, Straż Miejska w Rumi dokonała kontroli 1 970 posesji, zajmując tym samym pierwsze miejsce wśród 6 gmin zrzeszonych w związku. Akcji towarzyszyła kampania prasowa, radiowa i telewizyjna. Sprawdzano umowy na wywóz śmieci, przyłącza do kanalizacji oraz porządki na posesjach i przestrzeganie innych przepisów (np. posiadanie właściwego oznakowania posesji). Wykryte nieprawidłowości i spowodowanie ich usunięcia w zdecydowany sposób poprawiły porządek i czystość w mieście. 

Przez cały sezon od kwietnia do października 2005 r. trwało szkolenie psów służbowych Polo i Parysa zakończone pomyślnie zdanym egzaminem posłuszeństwa. 

2005 r. Szkolenie psa służbowego Polo. Przewodnik psa – strażnik Ireneusz Koleniec. Trener – Ryszard Turlej. 

Styczeń 2006 r. wraz ze srogą zimą przyniósł zagrożenie wylewem Zagórskiej Strugi i konieczność kontroli dachów w dużych obiektach po tragicznym zawaleniu hali targowej w Katowicach. 

2006 r. Kontrola sprzątania śniegu z dachu „Castoramy” w Rumi. Kierownik Referatu OC Urzędu Miasta pan Adam Pacek wraz ze strażnikami Sławomirem Pionke i Jackiem Radomskim. 

2006 r. Powódź w Rumi. Strażnicy noszą worki z piaskiem do obrony gospodarstw domowych.

 

2006 r. Skuwanie lodu na rzece ręcznie i przy pomocy ciężkiego sprzętu.

W lutym 2006 roku komendanci Komisariatu Policji w Rumi – kom. Cezary Błaszczyk i Straży Miejskiej w Rumi – Roman Świrski wraz z dzielnicowymi i rewirowymi, dokonali przeglądu posesji zagrożonych w mieście. Wnioski z kontroli posłużyły do wybrania właściwej taktyki dalszego działania. W rezultacie tych czynności kilka poważnie zagrożonych budynków rozebrano, inne zabezpieczono. 

Luty 2006 r. Kontrola posesji na rogu ulic Okrzei i Konopnickiej. Ruina rozebrana latem 2006.

2006 rok to dalszy rozwój systemu wykrywania i karania kierowców przekraczających prędkość. Komendant Straży Miejskiej w Rumi postanowił powstrzymać tak zwanych „wariatów drogowych” przekraczających dozwoloną szybkość w znaczny sposób, a w szczególności tych, którzy jeżdżą ulicami Rumi z prędkością powyżej 100 km/h. Okazało się, że takich kierowców jest wielu. Rekordzista jechał ulicą Ceynowy, gdzie ograniczenie wynosi 40 km/h, z prędkością 126 km/h. Otrzymał maksymalny mandat 500 zł.

2006 r. Inspektor Mirosław Krajewski montuje fotoradar w statywie na ulicy Kamiennej. 

Celem sprawnego ustalania sprawców wykroczeń i prowadzenia wymaganej przepisami ewidencji tego typu wykroczeń, w kwietniu 2006 r. zatrudniono w straży Miejskiej pana Leszka Skotzke z Rumi. Osobnym zadaniem, z którym Straż Miejska zmierzyła się w 2006 r. było powstrzymanie szalejących motocyklistów. Zaginają oni swoje znaki rejestracyjne tak, że nie widać ich na zdjęciu fotoradaru i pędzą z oszałamiającą prędkością, czasem dla popisu – specjalnie przed fotoradarem – na jednym kole. Komendant Straży Miejskiej namówił do współpracy policjantów z Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Wejherowie do tygodniowej akcji „motocykl”. O współpracę poproszono też Dziennik Bałtycki, który napisał o akcji na tych stronach, które czytane są w całym województwie.

2006 r. Jeden z motocyklowych szaleńców na ulicach Rumi zarejestrowanych na fotoradarze. 

Przez jeden majowy tydzień w Rumi kontrolowano każdy motocykl (w ruchu robili to policjanci, na postojach – strażnicy). Sprawdzano wszystko co możliwe: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, stan techniczny i wyposażenie motocykla oraz termin jego ostatnich badań technicznych. Ujawniono szereg nieprawidłowości, a przede wszystkim najważniejszą – motocykle są kierowane często przez młodych ludzi bez uprawnień – liczą na to, że nie można ich zatrzymać. Akcja spowodowała, że motocykliści zaczęli omijać Rumię, a ci, którzy przez miasto przejeżdżali – robili to zgodnie z przepisami. Przez cała wiosnę i lato prowadzono akcję „czysty trawnik” skierowaną do właścicieli piesków. Akcja miała przypomnieć o konieczności stosowania smyczy i kagańców oraz o obowiązku sprzątania po pieskach. Wychodząc naprzeciw tej akcji Urząd Miasta w Rumi ustawił eksperymentalnie w centrum miasta kilka specjalnych koszy na odchody. Mieszkańcy powoli przyzwyczajają się do nich. W sierpniu 2006 Straż Miejska w Rumi skromnie świętowała „Dzień strażnika” i swoje 16 urodziny. Były nagrody pieniężne i awanse. 

2006 r. Aplikant mgr Jacek Radomski otrzymuje awans do stopnia młodszego strażnika.

We wrześniu szeregi straży opuściła główna księgowa – pani Jolanta Gawryś, a od października na jej miejscu pracę podjęła po wygranym konkursie pani mgr Joanna Kapłan z Rumi. Zwolnił się również z pracy strażnik Radosław Malak, który wyjechał do pracy w Republice Irlandii. Na jego miejsce w pierwszych dniach 2007 r. przyjęto pana mgr Tobiasza Bałtrukowicza z Rumi. Jeszcze jedną zmianą kadrową było opuszczenie szeregów straży przez referenta, pana Leszka Skotzke i przyjęcie na jego miejsce, po wygranym konkursie pani mgr inż. Natalii Rzepeckiej z Gdyni. We wrześniu 2006 r. po raz kolejny Straż Miejska w Rumi przeprowadziła akcję „uwaga – dziecko na drodze”. Działania w ramach tej akcji objęły przeprowadzanie najmłodszych w drodze „do” i „ze” szkoły przez pierwsze dwa tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego oraz akcję propagandową w ramach akcji Urzędu Miasta w Rumi „Rumia , bezpieczne miasto” – „Bezpieczna droga do szkoły”.

Akcję w szkołach rozciągnięto na cały pierwszy semestr. Polegała ona na prelekcjach w formie zabawy edukacyjnej z dziećmi specjalnie przeszkolonego strażnika, a prowadził ją strażnik mgr Jacek Radomski.

2006 r. Akcja „Uwaga dziecko na drodze! Przez ruchliwą ulicę Żwirki i Wigury przeprowadza dzieci st. str. Jarosław Łakomski. 

W 2007 r. Straż Miejską w Rumi opuścili dwaj świetnie zapowiadający się strażnicy: Marcin Szumski i Paweł Maszlanka. Obydwaj zostali przyjęci w szeregi Policji. Zatrudniono natomiast w dniu 20.06.2007 r. pana Andrzeja Wowak (przeniósł się ze Straży Miejskiej w Gdańsku).

W roku 2007 Straż Miejska kontynuowała i zakończyła akcję „Posesja” trwającą od 2005 r. Zakończono wprowadzanie danych do komputerowej bazy danych o takiej samej nazwie jak akcja. Działania strażników przyczyniły się do zaprowadzenia porządków na terenie posesji, zawarto kilkaset umów na wywóz śmieci (dzięki temu znacznie mniej nieczystości trafia na dzikie wysypiska) i podłączono kilkaset posesji do kanalizacji sanitarnej. Znacznie poprawił się sposób trzymania zwierząt domowych. Zlikwidowano wiele hodowli zwierząt gospodarskich (trzody chlewnej, kur, kaczek i gęsi) w gospodarstwach domowych nie przystosowanych do produkcji rolniczej. W roku 2007 skontrolowano 1.158 posesji ujawniając 1.113 nieprawidłowości. Nałożono 288 mandatów karnych, pouczono 802 osoby, a 23 sprawy skierowano do rozpatrzenia przed sądem. Podczas całej akcji w latach 2005 – 2007 kontrolą objęto łącznie 6.767 posesji. Nawiązano współpracę polegającą na wymianie informacji z Zarządem Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki.

We wrześniu przez pierwszy tydzień nowego roku szkolnego strażnicy zabezpieczali fizycznie newralgiczne przejścia dla pieszych w obrębie szkół.
Również w roku 2007 przeprowadzono 220 godzin prelekcji w szkołach z 3120 dziećmi.

Jak co roku Straż Miejska w Rumi zabezpieczała imprezy masowe i plenerowe.

2007 r. Zabezpieczenie koncertu Gosi Andrzejewicz.

W sierpniu i we wrześniu Straż Miejska w Rumi włączyła się do ogólnopolskiej akcji „STOP-18” polegającej na intensywnej kontroli punktów sprzedaży alkoholu w celu wyedukowania sprzedawców co do odpowiedzialności karnej za sprzedaż alkoholu nieletnim oraz zapobieganiu takiej sprzedaży. Łącznie przeprowadzono 801 kontroli. Fakt przeprowadzenia szkolenia w sklepie dokumentowany był pieczęcią placówki i podpisem kierownika. Akcja, o której pisały media zakończyła się sukcesem, ponieważ nie stwierdzono ani jednego przypadku sprzedaży alkoholu nieletnim.

W ramach akcji „Znicz” w tygodniu poprzedzającym Wszystkich Świętych i tydzień po tym święcie patrole piesze  i piesze z psem kontrolowały cmentarze w celu zapobieżeniu kradzieżom. W przeddzień i w dniu Wszystkich Świętych strażnicy kierowali ruchem i parkowaniem pojazdów w obrębie cmentarzy.

W listopadzie 2007 r. odbyły się ćwiczenia ratownicze w Urzędzie Miasta Rumi połączone z ewakuacją urzędników. Założonym zagrożeniem był pożar w biurze. Byli poszkodowani, którym udzielono pierwszej pomocy. W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie służby ratownicze, a w tym Straż Miejska w Rumi.

2007 r. Ćwiczenia ratownicze w Urzędzie Miasta Rumi.

W ramach działalności ustawowej Straż Miejska w Rumi ujawniła szereg przestępstw i wykroczeń. Wśród nich można wymienić: ujęcie złodziei i włamywaczy – 6, ujęcie chuliganów niszczących mienie komunalne i prywatne – 10, ujęcie nietrzeźwych kierowców – 12, , ujawniono zwłoki 1 osoby, ujęto sprawcę pobicia.

W 2007 r. wycofano ze służby psa służbowego Parysa, który zachorował na ciężką dysplazję. Orzeczenie wydał profesor weterynarii z Gdańska.

2007 r.  Holowanie wraków z z dróg publicznych to jedna z form utrzymania porządku w mieście.

We wrześniu i październiku 2008 r. Straż Miejska w Rumi przeprowadziła dwie nowe akcje. Akcja „Skuter” miała na celu przeprowadzenie maksymalnej ilości kontroli kierujących motorowerami, a w szczególności: jazda bez kasku, jazda motorowerami w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. alejki parkowe, chodniki, trawniki), jazda bez wymaganych uprawnień, jazda bez badan technicznych pojazdów i ubezpieczenia OC. W wyniku akcji dokonano kontroli 76 motorowerzystów, z których 12 nie posiadało uprawnień do kierowania (osoby niepełnoletnie), 11 nie miało ważnych badań technicznych lub OC, 6 prowadziło swoje pojazdy bez kasków, jeden wiózł pasażerkę bez kasku, jeden przekroczył dozwoloną prędkość (co utrwalono na zdjęciu fotoradaru). W miarę trwania akcji i nakładanych mandatów, wyraźnie rysowała się poprawa bezpieczeństwa w ruchu tych jednośladów.

2008 r. Akcja „Skuter”. Jazda bez kasku ochronnego jest zabroniona.

Akcja „Kosz pod każdym sklepem” miała na celu spowodowanie, by przed każda placówką handlową ustawiony był kosz na śmieci, czego wymaga Regulamin o utrzymaniu porządku i czystości w gminie Rumia. Kontrolą objęto 47 placówek, przy których nie zauważono kosza. Pouczenia dla kierowników sklepów były wystarczające. Wszystkie sklepy wyposażyły się w ustawioną na zewnątrz przy wejściu śmietniczkę.

W roku 2008 Straż Miejska w Rumi otrzymała serwer do obsługi wewnętrznej sieci komputerowej. W związku z wyprowadzeniem się Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do nowej siedziby, Straż Miejska w Rumi otrzymała 8 nowych pomieszczeń, które strażnicy wyremontowali we własnym zakresie. Wyposażenie nowych biur i pomieszczeń socjalnych zakupiono za środki zaoszczędzone przy zakupie nowego radiowozu (Renault Trafic).

2008 r. Nowy radiowóz Straży Miejskiej w Rumi – Renault Trafic z nadwoziem specjalnym.

W ramach działalności ustawowej Straż Miejska w Rumi ujawniła szereg przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych. Wśród nich można wymienić: ujęcie złodziei, włamywaczy i sprawców rozbojów – 7, ujęcie chuliganów niszczących mienie komunalne i prywatne – 6, ujęcie nietrzeźwych kierowców – 3, ujęcie dealerów narkotyków lub osób posiadających narkotyki – 2, ujęto osobę wysypującą śmieci na teren należący do gminy, ujawniono 2 nieletnich spożywających alkohol.

W dniu 14 listopada 2008 r. komendant Straży Miejskiej w Rumi wziął udział w Krajowej Konferencji „Bezpieczne Miasto” w Wołominie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji, posłów na Sejm, przedstawicieli Związku Miast Polskich oraz Komendanta Stołecznego Policji i Prefekta Krajowego Straży Miejskich i Gminnych. Roman Świrski wystąpił na tej konferencji z prelekcją na temat wieloletniego programu „Rumia Bezpieczne Miasto” realizowanego w Rumi pod kierownictwem burmistrza – pani Elżbiety Rogala-Kończak od 2003 r., a skupiającego wszystkie podmioty państwowe, samorządowe i społeczne w realizacji zadań zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Wystąpienie i program „Rumia Bezpieczne Miasto” oceniono jako rewelacyjne.

2008 r. Konferencja Bezpieczne Miasto w Wołominie.

Straż Miejska w Rumi przeprowadziła w 2008 r. 200 godzin zajęć w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na tematy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w drodze do szkoły (łącznie programem objęto 3500 dzieci i młodzieży), a na początku roku przez dwa pierwsze tygodnie strażnicy zabezpieczali fizycznie newralgiczne przejścia dla pieszych w obrębie szkół.

W 2008 r. w szeregi Straży Miejskiej wstąpili strażnicy: Lesław Kopaczewski w dniu 02 stycznia 2008 r., Anna Żak i Mateusz Sekida (przeniesieni się ze Straży Miejskiej w Gdańsku) w dniu 03 lipca 2008 r., Tomasz Grzejda (również ze Straży Miejskiej w Gdańsku) w dniu 01 listopada 2008 r., a w dniu 23 lipca 2008 r. przyjęto do pracy na stanowisko samodzielnego referenta do spraw osobowych – panią Teresę Węsierską, która jest doświadczonym pracownikiem kadr. Natomiast opuścili jednostkę: Andrzej Wowak – ubył do pełnienia zawodowej służby wojskowej w dniu 30 września 2008 r. i Anna Żak – na własną prośbę w dn. 21 listopada 2008 r. 

W okresie marzec-czerwiec 2009 r. Straż Miejska w Rumi przeprowadziła bardzo dużą akcję „Dobry numer”. Akcja miała doprowadzić do zgodnego z prawem oznakowanie posesji przez ich właścicieli. Skontrolowano 4820 posesji powodując, że 4266 posesji prywatnych i 33 budynki komunalne otrzymały nowe, prawidłowe oznakowanie. Nie nałożono przy tym ani jednego mandatu karnego.

W maju i czerwcu Straż Miejska w Rumi przeprowadziła akcję „Nasz pies” mającą na celu skłonienie właścicieli psów, by sprzątali odchody swoich zwierząt, a ponadto kontrolowano prowadzenie psów na smyczach i w kagańcach. W trakcie działań strażnicy rozdawali posiadaczom psów specjalne, jednorazowe torebki i łopatki do usuwania odchodów. W ramach tej akcji Urząd Miasta Rumi rozmieścił na terenie miasta kilkadziesiąt specjalnych koszy na psie odchody. Straż Miejska w ciągu 30 dni podjęła w sumie 239 interwencji własnych, w wyniku których pouczono 166 osób i 7 ukarano za nie stosowanie smyczy lub kagańca (art.77 kw) oraz pouczono 39 osób, a 16 ukarano za wykroczenie polegające na nie sprzątaniu odchodów. Stosowano zasadę, że osoby, które dotychczas nie były nigdy legitymowane w związku z „psimi wykroczeniami” otrzymywały pouczenie. Wcześniej „notowani” otrzymali mandaty. Każdy legitymowany właściciel czworonoga otrzymywał wspomniany wyżej zestaw higieniczny. Strażnicy pracujący w patrolach stwierdzili, że coraz więcej osób sprząta po swoich psach. Niektórzy zaopatrzyli się już w swój „sprzęt sprzątający” i stosują go.

Jak co roku Straż Miejska w Rumi, również w roku 2009 zabezpieczała porządek publiczny podczas imprez masowych, plenerowych, pielgrzymek religijnych i innych dużych zgromadzeń mieszkańców (np. akcja „znicz”). Są to trudne zadania, jednak strażnicy wywiązali się z nich bardzo dobrze.

2009 r. Koncert Maryli Rodowicz zgromadził na stadionie MOSiR ok. 5 tys. widzów.

W 2009 r. siły Straży Miejskiej w Rumi powiększono o strażników: Katarzynę Góral (od 01 stycznia 2009 r.), Macieja Cyman (od 19 lutego 2009 r.) oraz Michała Block (od 01 grudnia 2009 r.). Pracę w jednostce także otrzymały panie: Elżbieta Formella (od 07 stycznia 2009 r.), która zajęła się czystością i porządkiem w komendzie oraz Natalia Albecka (od 23 lutego 2009 r.), która na stanowisku referenta wspomogła pracę przy obróbce zdjęć fotoradaru.
W roku 2009 Straż Miejska w Rumi kontynuowała prelekcje dla dzieci w szkołach i przedszkolach zużywając na ten cel 320 roboczogodzin. Przeprowadzone tematy to w zależności od wieku słuchaczy „Bezpieczna droga do szkoły”, „Zapobieganie agresji wśród uczniów” oraz „Odpowiedzialność karna nieletnich”. Łącznie w szkoleniach strażników wzięło udział 3350 dzieci i młodzieży.

2009 r. Zajęcia pokazowe dla dzieci w Przedszkolu Niepublicznym „Iskierka” w Rumi-Janowie.

W ramach działalności ustawowej Straż Miejska w Rumi w 2009 r. ujawniła szereg przestępstw i wykroczeń. Wśród nich można wymienić: ujęcie złodziei i włamywaczy – 8 osób, ujęcie chuliganów niszczących mienie komunalne i prywatne – 4, ujęcie nietrzeźwych kierowców – 6, ujęcie sprawców pobicia – 6, ujęto osobę niszczącą autobus ZKM, ujęto osobę sprzedającą alkohol nieletniemu, ujawniono placówkę handlową sprzedającą alkohol bez koncesji. W ramach swojej normalnej działalności uratowano życie co najmniej 6 osobom, a w tym dziewczynie, którą ciężko pobito na peronie SKM w Rumi późnym wieczorem w listopadzie 2009 r.

W październiku 2009 r. komendant Straży Miejskiej w Rumi uczestniczył w Krajowym Zjeździe Komendantów Straży Miejskich i Gminnych w Krakowie. Oprócz szkolenia poprzedzającego wejście w życie nowelizacji ustawy o strażach gminnych (wejście w życie ustawy w dniu 24.12.2009 r.), komendanci z całego kraju uczestniczyli w spotkaniu z Prezydentem Krakowa w Urzędzie Miasta Krakowa. Podczas zjazdu powołano Krajową Radę Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP wybierając jednocześnie zarząd i Prefekta Krajowego. Został nim komendant Straży Miejskiej w Częstochowie Pan Artur  Hołubiczko. Potem komendanci złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego – honorowego obywatela Krakowa oraz zwiedzili najstarszy budynek Akademii Krakowskiej Collegium Maius obecnie – Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2009 r. Komendanci Straży Miejskich i Gminnych z całego kraju w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

W listopadzie 2009 r., na własną prośbę, zakończyła pracę w Straży Miejskiej pani Katarzyna Góral.

W grudniu 2009 r. Straż Miejska w Rumi nabyła nowego psa służbowego. Pies rasy owczarek wilczasty pochodzi z Czech, lecz nabyty został od hodowcy w Polsce. Na imię mu Havel.

2009 r. Pies służbowy Havel – nowy nabytek Straży Miejskiej w Rumi. Szkolenie przewidziano od kwietnia 2010 r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI

W dniu 31 grudnia 2009 r. Straż Miejska w Rumi liczyła 24 osoby, a w tym 18 mundurowych. Wyposażenie główne straży to 3 radiowozy (dwa prewencyjno-interwencyjne i jeden konwojowy), 3 rowery i dwa psy służbowe.

W 2010 r. Straż Miejska w Rumi zorganizowała akcję „Bezpieczny Rowerzysta” ”, którą przeprowadzono w okresie od maja do lipca 2010 r. Wydano rowerzystom w Rumi 1400 bezpłatnych kamizelek odblaskowych (w tym 500 dzieciom), przeprowadzono kilkadziesiąt godzin pogadanek w szkołach poświęconych bezpieczeństwu na rowerze. Rozdano przy tym prawie 2000 edukujących książeczek dla małych rowerzystów. Wszystkie rozdawane gadżety zakupił Urząd Miasta.

Na zdjęciu bezpieczna wycieczka rowerowa organizowana przez Miejski Dom Kultury w kamizelkach odblaskowych wręczonych rowerzystom przez strażników.

(Fot. Roman Łuczak)
Straż Miejska w Rumi obchodziła w 2010 r. 20-lecie swego istnienia. W dniu 7 listopada na uroczystą odprawę z okazji Dnia Strażnika przybyło do Dworku Pod Lipami w MDK w Rumi wielu zaproszonych gości: Pani Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak, radni, urzędnicy oraz komendanci Policji i Straży Miejskiej Trójmiasta. Były przemówienia, pochwały, wyróżnienia i nagrody oraz występ artystyczny.

Pani Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak wręcza wyróżnienia strażnikom,

Komendanci Straży Miejskich z Gdańska – Pan Leszek Walczak i Sopotu – Pan Mirosław Mudlaff, którzy zaszczycili obecnością uroczystość.

Występ „Chóru Kaszubskiego Rumianie”.

Wybory samorządowe jesienią 2010 r. spowodowały zmiany we władzach Rumi. Na Burmistrza Rumi mieszkańcy wybrali ponownie Panią Elżbietę Rogala-Kończak. Zastępcy Burmistrza zmieniali się. Byli to Panowie: Ryszard Grychtoł, Zbigniew Brzezicki, Marcin Fuchs i Leszek Kiersznikiewicz.Zmieniali się również przewodniczący Rady Miejskiej VI kadencji, którymi kolejno byli Panowie: Tadeusz Piątkowski i Michał Pasieczny. Również zmieniali się przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Panowie: Stanisław Ptach i Aleksander Kubina.

Wśród swoich zadań Straż Miejska w Rumi miała (i ma) zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń.

Na zdjęciu kolizja na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Gdańskiej z ostatniego dnia stycznia 2011 r. Wygląda groźnie, jednak na szczęście wówczas nikt nie ucierpiał.

W roku 2010 r. zrezygnował z pracy w Straży Miejskiej insp. Wojciech Szczepanek, który wyjechał do pracy w Republice Irlandii. Na jego miejsce zatrudniony został w listopadzie tego roku Pan Konrad Tylutko.

Każdego roku na przedwiośniu po roztopach, rewirowi mieli najwięcej intensywnej pracy. Widać na zdjęciu z wiosny 2011 r. jakie „skarby” przykrywał śnieg. Śmieci są przeglądane przez rewirowego Mirosława Krajewskiego w poszukiwaniu informacji o ich właścicielu. Trudne zadanie, ale często uwieńczone sukcesem.

W 2011 r. Straż Miejska w Rumi liczyła 24 pracowników: 18 mundurowych i 6 osób cywilnych.

W Dniu Strażnika 29 sierpnia 2011 r. na uroczystą odprawę w asyście kilku radnych i urzędników na teren komendy Straży Miejskiej przybyła Pani Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak. Zaproszono również komendantów Policji i Straży Pożarnej.

Na placu przy komendzie Straży Miejskiej wystawiono cały posiadany sprzęt: 3 radiowozy, 3 rowery i fotoradar. Stanęła na zbiórce cała załoga, a przewodnicy „położyli” przy nodze psy służbowe.

(Fot. Tomasz Modzelewski)
Na zdjęciu poniżej – Pani Burmistrz wręcza wyróżnienia strażnikom: od lewej – Tomaszowi Grzejda, Lesławowi Kopaczewskiemu i Mateuszowi Sekida.
(Fot. Tomasz Modzelewski)

Rok 2012 przyniósł w lutym nadzwyczajne mrozy. Spiętrzyła się Zagórska Struga przepływająca przez miasto i zagroziła najniżej położonym nieruchomościom. Urząd Miasta podjął decyzje o użyciu ciężkiego sprzętu. Strażnicy natomiast przez kilka tygodni pomagali ludności w likwidacji skutków podtopień.

Wiosną 2012 r. rozpoczęły się przygotowania do Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Mieszkańcy Rumi i władze liczyły się z poważnymi konsekwencjami tego turnieju w Gdańsku. W komendzie zainstalowano nawet doraźnie i tytułem próby podgląd monitoringu miejskiego. Przez cały czas trwania zawodów strażnicy pozostawali w gotowości. Okazało się jednak, że i sama rywalizacja przebiegła spokojnie i zachowanie kibiców było „normalne”.
W 2012 r. Straż Miejska w Rumi otrzymała drugi fotoradar.

W 2013 roku decyzją radnych Urząd Miasta Rumi sfinansował zakup sprzętu rowerowego dla Komisariatu Policji w Rumi tj. rowery, ubiory , kaski i obuwie. Rozpoczęły się wspólne z Policją patrole rowerowe. Pozwoliły one łatwiej docierać do miejsc przestępstw i wykroczeń bez zużycia paliwa i rozwijając jednocześnie sprawność fizyczną funkcjonariuszy.

Na zdjęciu policjant Pan Aleksander Krużołek i strażnik Michał Block z rowerami służbowymi, gotowi do służby.

Jest niewątpliwą zasługą również tych patroli oraz wytężonej pracy funkcjonariuszy, że od 2013 r. zaczęła wyraźnie spadać liczba ujawnionych wykroczeń polegających na publicznym spożywaniu alkoholu.

W marcu 2013 roku ubył do służby w Policji kolejny strażnik – Tobiasz Bałtrukowicz. Na jego miejsce przyjęto Pana Dariusza Hennig. W listopadzie 2013 r. rozpoczęły się duże zmiany na stanowiskach referentów obrabiających zdjęcia z fotoradarów. Zrezygnowała z pracy Pani Natalia Rzepecka. Na jej miejsce przyjęto Panią Natalię Treder, która po wstąpieniu w związek małżeński zmieniła nazwisko na „Kostuch”. Z powodu odejścia na urlop macierzyński Pani Natalii Zyber, na zastępstwo zatrudniono Panią Magdalenę Myk. Pani Myk pozostała w komendzie na dłużej, gdyż Pani Natalia Zyber, w trakcie urlopu macierzyńskiego ponownie zaszła w ciążę. Zmieniły się też panie sprzątające komendę. Na miejsce Pani Elżbiety Formella, która odeszła w końcu 2013 r., w 2014 r. przyjęto Panią Beatę Kubiszewską.

W latach 2011 – 2015 budynek, w którym mieści się komenda Straży Miejskiej w Rumi (rok budowy 1952) przeszedł etapami gruntowny remont. Wymieniono wszystkie okna i drzwi, wymieniono system grzewczy na bardziej ekonomiczny, wymieniono instalację energetyczną, a przy pomocy funduszy unijnych wykonano izolację, docieplenie i nową elewację budynku. Malowanie pomieszczeń i ułożenie terrakoty wzięli na siebie strażnicy. Komenda, w której mieści się też Administracja Budynków Komunalnych i część Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wygląda teraz jak nowy.

W sierpniu 2014 r. na emeryturę odszedł pies służbowy Polo. Na jego miejsce zakupiono z hodowli w Słupsku nowego owczarka niemieckiego o imieniu Horus, którego przewodnikiem został specjalista Ireneusz Koleniec.

 

Jednym z zadań wykonywanych przez Straż Miejską w Rumi jest usuwanie pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane albo zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Nie zachowała się ewidencja usuniętych pojazdów przez Straż Miejską w Rumi z lat dziewięćdziesiątych. Ale od 2000 r. ewidencja ta świadczy o 98 wrakach usuniętych z drogi. Może to oznaczać, że przez 25 lat usunięto ok. 150 pojazdów. Z tej liczby tylko kilka odebrano z parkingu strzeżonego.

Na zdjęciu usuwanie wraku z ul. Kujawskiej w 2013 r. przez st. insp. Mirosława Krajewskiego.

W lipcu 2013 r. Wojewoda Pomorski Pan Ryszard Stachurski powołał komendanta Straży Miejskiej w Rumi Romana Świrskiego w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Standaryzacji i Certyfikacji Straży Gminnych i Miejskich. To pilotażowy program, który zaprojektowano w Województwie Pomorskim przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, którego celem było wytyczenie i ujednolicenie zasad organizacji i działania straży gminnych zgodnie z przepisami prawa oraz poprawy ich wizerunku w społeczeństwie. Zespół opracował program i zakończył pracę w styczniu 2014 r., a efektem jego pracy było skierowanie przez MSW tego programu w lipcu 2015 r. do straży gminnych w całej Polsce.

W 2013 r. Goniec Rumski, który jest lokalnym dodatkiem do Dziennika Bałtyckiego przeprowadził sondaż internetowy „czy Straż Miejska w Rumi jest potrzebna”. Ponad 60 % mieszkańców biorących udział w sondażu odpowiedziało : „tak” lub „tak po zmianach”. Oczekiwane zmiany to odejście od obsługi fotoradarów.

Jesienią 2014 r. Straż Miejska w Rumi wzięła udział w organizacji „VIII Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie” na szczeblu wojewódzkim. Rumska młodzież licealna, pod opieką Straży Miejskiej wzięła udział w tej olimpiadzie w ilości 40 osób. Konkurs ten, za zdobycie I miejsca, był premiowany bezpłatnym indeksem na prywatne studia w Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku. Uczestniczyło w nim 946 uczniów województwa pomorskiego. Młodzież stanęła do rywalizacji przygotowana przez komendanta Straży Miejskiej Romana Świrskiego i nauczycieli Liceum. Aż dwadzieścia troje rumskich uczniów przeszło do II etapu, a do finału, który odbył się w marcu 2015 r. w Hotelu Sheraton w Sopocie, awansowały dwie uczennice II LO, z których jedna – Ewelina Kwiatek, zajęła 4 miejsce.

Na zdjęciu (od lewej): Dyrektorka szkoły Pani Lucyna Oglęcka, nagrodzone finalistki: Dominika Smentoch i Ewelina Kwiatek, Zastępca Dyrektora – Pani Lucyna Penkowska, a w środku, z tyłu – komendant Roman Świrski.

W listopadzie 2014 r. przeprowadzono w Polsce kolejne wybory samorządowe. Rumianie wybrali nowego Burmistrza i nową Radę Miejską. Burmistrzem Rumi został Pan Michał Pasieczny, który mianował nowych zastępców: Panów Jacka Szyba, Marcina Kurkowskiego i Ryszarda Grychtoł. W krótkim czasie Pana Jacka Szyba zastąpił Pan Stanisław Pogorzelski. Przewodniczącym Rady Miejskiej VII kadencji został Pan Ariel Sinicki, a przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Pan Krzysztof Woźniak.

Nowy włodarz Rumi, Pan Burmistrz Michał Pasieczny już w kampanii wyborczej zapowiedział zwiększenie ilości patroli Straży Miejskiej w dni weekendowe. Potrzebne na to roboczogodziny przesunięto więc z obsługi fotoradaru. Zmniejszono zatem o połowę plan przychodów z tytułu nakładanych mandatów karnych. Dzięki takim decyzjom już od stycznia 2015 r. zdwojono patrole w popołudnia piątkowe i sobotnie.

W dniu 9 grudnia 2014 r. Straż Miejska wspólnie z Policją zorganizowała debatę społeczną „Walka z przestępczością oraz zapewnienie spokoju i porządku publicznego na terenie Gminy Rumia.” Debata, z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinspektora Wojciecha Sobczak, Starosty Powiatu Wejherowskiego Pani Gabrieli Lisius, Komendanta Powiatowego Policji inspektora Krzysztofa Lawer, Burmistrza Rumi Pana Michała Pasiecznego oraz radnych Rady Miejskiej w Rumi była skierowana do mieszkańców i miała na celu przybliżenie form, metod i sposobów działania funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w Rumi, a także wysłuchanie bolączek i problemów przekazanych przez mieszkańców.

Po prawej zdjęcie artykułu prasowego w sprawie debaty społecznej. „Nasze Sprawy” nr 414 grudzień 2014 r.

Niedługo po tej debacie, pomysłem Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Pana Krzysztofa Woźniak wprowadzono mieszane z Policją patrole piesze, a także – piesze z psami w centrum miasta. Czasem piesze patrole zamieniano na patrole rowerowe również mieszane z Policją. Od tej pory mieszkańcy wyraźnie odczuli „obecność” służb w centrum.

Na zdjęciu legitymowanie osób spożywających alkohol w pasażu spacerowym przy Zagórskiej Strudze w centrum Rumi. W trakcie tej interwencji dwaj miłośnicy „piwka pod chmurką” zostali ukarani.

W lutym 2015 r. szeregi Straży Miejskiej w Rumi opuścił Pan Michał Block wybierając pracę w PKP. W wyniku naboru w marcu zatrudniono Pana Tomasza Hoga.

W marcu 2015 r. dwaj złodzieje okradli w pracy zastępcę Burmistrza. Skradli portfel z dokumentami, pieniędzmi i kartą płatniczą. Strażnicy miejscy w ciągu 3 godzin ujęli ich i doprowadzili do Komisariatu Policji. Pomogły dość dobre rysopisy podane przez urzędniczkę Urzędu Miasta oraz widok ich plecaków i reklamówek wyładowanych towarami nabytymi za pomocą karty płatniczej Burmistrza. To był „strzał w dziesiątkę”. Portfela się już co prawda pozbyli, ale przygwożdżeni przez strażników wydrukami ze sklepu z numerem karty Pana Burmistrza – przyznali się i wskazali miejsce wyrzucenia dokumentów.

Przez okres wiosny Burmistrz Rumi i radni spotykali się z mieszkańcami. W spotkaniach tych uczestniczył komendant Straży Miejskiej. Na spotkaniach omawiano problemy nurtujące rumian, z których wiele dotyczyło spokoju i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa. Na spotkaniach zgłaszano też miejsca niebezpieczne. Na przykład zjazd z ul. Sobieskiego na zaplecze obiektów handlowych i usługowych położonych przy ul. Sabata. Staraniem komendanta zarządca drogi ustawił tam słupki zabezpieczające.

W maju i czerwcu Straż Miejska w Rumi przeprowadziła wciąż aktualną akcję „Nasz Pies 2015”. Znów mieszkańcy posiadający psy mogli podczas spaceru z czworonogami otrzymać zestawy higieniczne do sprzątania zakupione przez Urząd Miasta. Wydano ich 3 tysiące. Strażnicy podjęli ponad 600 interwencji, w trakcie których pouczyli 229 i wystawili 7 mandatów karnych.

W maju 2015 r. Straż Miejska w Rumi została wyposażona w paralizatory elektryczne. Na zdjęciu strażnik Lesław Kopaczewski pozujący do zdjęcia z paralizatorem elektrycznym.

W dniu 3 września 2015 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Konrada Korzeniowskiego w Rumi odbyła się uroczystość przekazania szkole mundurów przeznaczonych dla uczniów „grup mundurowych”, to znaczy tej młodzieży, która po zakończeniu szkoły chce skierować swoje dalsze życiowe kroki do Wojska Polskiego (w tym Marynarki Wojennej), do Marynarki Handlowej, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub innych służb. Mundury „załatwiła” Pani Poseł Krystyna Kłosin. Na spotkanie przybyli: Pani Poseł, Zastępca Burmistrza Pan Marcin Kurkowski, a także przedstawiciel Jednostki Wojskowej z Wejherowa i komendant Straży Miejskiej.
(Fot. Tomasz Modzelewski)
We wrześniu i październiku 2015 r. pod Honorowym Patronatem Pana Burmistrza Michała Pasiecznego, Straż Miejska przeprowadziła akcję „Rumscy Rowerzyści”, która w zasadzie była kontynuacją „Bezpiecznego Rowerzysty” z 2010 r. Strażnicy w trakcie normalnych patroli kontrolowali rowerzystów po względem przestrzegania przepisów ruchu drogowego szczególnie przyglądając się sposobom pokonywania przejść dla pieszych. Upominali, pouczali, tłumaczyli, ale także wręczali kamizelki odblaskowe wszystkim cyklistom, a dzieciom także odblaski na tornistry. Mandatów nie wystawiano, gdyż była to akcja edukacyjna, a nie restrykcyjna. Akcję zgłoszono do Konkursu Wojewody Pomorskiego „Na Drodze do Bezpieczeństwa”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w dniu 15 listopada 2015 r. w Sali Marszałkowskiej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Straż Miejska w Rumi otrzymała I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł.
W dniu 1 listopada 2015 r. Straż Miejska w Rumi „ukończyła” 25 lat. Minione ćwierćwiecze to czas wytężonej pracy 37 strażników ( w tym 5 komendantów) i 14 pracowników cywilnych na rzecz utrzymania i stałej poprawy spokoju i porządku publicznego w Rumi. W dniu 8 listopada 2015 r. w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza w Rumi miała miejsce uroczystość obchodów tego Jubileuszu. Straż Miejska w Rumi zaprosiła wielu ważnych gości: Posła na Sejm RP Pana Jana Klawiter, Wojewodę Pomorskiego Pana Ryszarda Stachurskiego, Wicestarostę Wejherowskiego Pana Witolda Reclaf, Burmistrza Miasta Rumi Pana Michała Pasiecznego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Ariela Sinickiego, a także byłych burmistrzów Rumi i ich zastępców, dyrektorów placówek oświatowych, komendantów innych służb mundurowych Rumi oraz byłych funkcjonariuszy i pracowników Straży Miejskiej w Rumi. Gospodarzem spotkania była obecna załoga straży.
Podczas uroczystości Wojewoda Pomorski Pan Ryszard Stachurski wręczył 5 funkcjonariuszom, nadane przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę odznaczenia – Medale za Długoletnią Służbę (dwa złote: Mirosław Krajewski, Roman Świrski i 3 srebrne: Marcin Adamczyk, Andrzej Basiel, Jarosław Mikołajczak).

W listopadzie 2015 r. Rada Miejska Rumi zdecydowała o utworzeniu etatu zastępcy komendanta, którym został Pan Jarosław Mikołajczak – dotychczas strażnik formacji.

W dniu 31 grudnia 2015 r. Straż Miejska w Rumi zakończyła pracę z fotoradarem w związku z utratą uprawnień uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dwa fotoradary i cztery obudowy urządzeń stacjonarnych zostały zdemontowane i zdeponowane w magazynie.

W początkach roku 2016 na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Rumi Romana Świrskiego, Burmistrz Miasta Rumi Pan Michał Pasieczny zgłosił do Wojewody Pomorskiego gotowość Straży Miejskiej w Rumi do przystąpienia formacji do programu standaryzacji i certyfikacji straży gminnych i miejskich wdrożonego w styczniu 2014 r. Straże gminne i miejskie musiały spełnić 101 wymogów, przy czym 76 było obligatoryjnych. Wymogi dotyczyły toku służby, wyposażenia i umundurowania strażników, radiowozów, wyposażenia komendy, spraw kadrowych i finansowych oraz wiele wymogów formalnych. Spełnienie postawionych wymagań kontrolowała specjalna komisja złożona z urzędników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i policjantów wyznaczonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Straż Miejska w Rumi wzorowo zdała egzamin spełniając wszystkie wymogi obowiązkowe i uzyskując łącznie 96 punktów, a w dniu 6 czerwca 2016 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, powołany w końcu 2015 r. nowy Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich, w obecności Burmistrza Miasta Rumi Pana Michała Pasiecznego, Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi Pana Krzysztofa Woźniaka oraz innych komendantów straży województwa, wręczył komendantowi Straży Miejskiej w Rumi Certyfikat Standaryzacji i Certyfikacji Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego „Z mieszkańcami i dla mieszkańców”.

Podczas tej samej uroczystości Komendant Straży Miejskiej w Rumi otrzymał z rąk Wojewody Pomorskiego list gratulacyjny z okazji wyboru osoby komendanta na honorową funkcję Zastępcy Prefekta Wojewódzkiego Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego, co dokonało się na zjeździe wojewódzkim komendantów straży gminnych i miejskich w Kolbudach w kwietniu 2016 r.

Na przełomie lat 2015 i 2016 nastąpiły pewne zmiany kadrowe w załodze Straży Miejskiej w Rumi. Na skutek likwidacji 2 etatów cywilnych związanych z opracowaniem materiałów fotoradararowych odeszły Panie Natalia Kostuch i Magdalena Myk. Na emeryturę odeszła też, jeszcze w trakcie 2015 r. Pani Teresa Węsierska odpowiedzialna za kadry. Nowym inspektorem do spraw osobowych została Pani Katarzyna Piecuch, która właśnie ukończyła stosowne studia podyplomowe. Na zwolnione przez Panią Piecuch stanowisko referenta ds. ewidencji mandatów karnych zatrudniono w wyniku naboru w styczniu 2016 r. Panią Agnieszkę Hirsz. Dwa etaty cywilne „fotoradarowe” zamieniono na „mundurowe” oraz Rada Miejska Rumi zdecydowała o utworzeniu dodatkowo 1 etatu strażnika, co pozwoliło w początkach 2016 r., również w wyniku naboru, na zatrudnienie 3 nowych funkcjonariuszy: Pawła Rezmer, Bartosza Mikołajczyka i Michała Piądło.

Z początkiem 2016 r. ciężko zachorował na nerki pies służbowy o imieniu Havel, którego przewodnikiem w służbie był mł. insp. Andrzej Basiel. Niestety pies musiał zostać poddany eutanazji. Zakup nowego psa zaplanowano na początek 2017 r.

Jesienią 2016 r. Straż Miejska w Rumi skierowała na specjalistyczne kilkutygodniowe szkolenie 3 strażników, którzy po egzaminie państwowym zostali ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dotychczas formacja miała w swym teamie 1 ratownika medycznego po średniej szkole ratownictwa medycznego – starszego str. Macieja Cyman. Zatem razem – już czterech, a w trakcie 2017 r. przeszkolono dalszych 5 strażników. Straż Miejska w Rumi została wpisana do rejestru podmiotów ratowniczych wojewódzkiego „Biura 112”.

Elementem dopingującym do szkolenia strażników na ratowników było zwycięstwo w Budżecie Obywatelskim Miasta Rumi projektu insp. Jacka Radomskiego, który to projekt zakładał zakup 3 defibrylatorów AED dla Straży Miejskiej w Rumi na wyposażenie 3 radiowozów.

W grudniu 2016 r. na zjeździe komendantów straży gminnych i miejskich województwa pomorskiego w Chojnicach, którego głównym tematem była problematyka smogu w miastach, komendant Straży Miejskiej w Rumi Roman Świrski wystąpił z inicjatywą organizowania niektórych akcji wspólnie – w całym województwie jednocześnie tak, jak organizowane są „olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie” dla uczniów szkół średnich. Zapadła decyzja, że w 2017 r. Prefektura przeprowadzi w województwie pomorskim 2 akcje: wiosną „Twój pies” poświęcona właściwemu postępowaniu z psami (smycze, kagańce, warunki trzymania zwierząt na posesjach, sprzątanie po psach, edukacja dzieci w zakresie uniknięcia niebezpiecznego spotkania z wałęsającym się psem) i w sierpniu i wrześniu – „Bezpieczna droga do szkoły” poświęcona dzieciom i ich bezkolizyjnemu docierania do szkół i bezpiecznym powrotom do domu. Postanowiono, że każda akcja będzie organizowana przez wybranego koordynatora – straż miejską albo gminną, będą takie same zadania, logo, plakat. Koordynatorem pierwszej akcji została Straż Miejska w Rumi.

W styczniu 2017 r. Straż Miejska w Rumi zakupiła nowego psa służbowego (owczarek wilczasty), który otrzymał imię Wektor. Jego przewodnikiem został znów Pan Andrzej Basiel, który szybko rozpoczął szkolenie psa.
Na początku 2017 r. zakupiono, a w kwietniu odebrano i umieszczono w radiowozach 3 defibrylatory AED.

W 2017 r. szeregi Straży Miejskiej opuścił mł. str. Paweł Rezmer oraz odszedł do służby w Policji mł. str. Tomasz Hoga. Zwolniona też została ostatnia pani „od fotoradarów”, dotychczas przebywająca na urlopie macierzyńskim – Pani Natalia Zyber (zatrudniona w 2009 r. z nazwiskiem Albecka). Trzy opuszczone etaty wypełnili po naborze: Tomasz Stachowiak, Michał Mroczkowski i Artur Bach.

W kwietniu 2017 r. Straż Miejska w Rumi zorganizowała i koordynowała w całym województwie akcję „Twój pies” realizując cele wytyczone dla wszystkich strażników w województwie włączając w to profilaktykę w szkołach i przedszkolach.

W dniu 1 maja 2017 r. Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie zorganizowała Piknik Służb Mundurowych na Stadionie MOSiR w Rumi. Były pojazdy Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Straży Granicznej. Wojsko częstowało mieszkańców grochówką. Poszczególne służby zorganizowały pokazy swojego działania. Straż Miejska w Rumi zaprezentowała pokaz udzielania pierwszej pomocy przy pomocy defibrylatorów.
W okresie od czerwca do końca sierpnia 2017 r. Straż Miejska w Rumi przeprowadziła własną akcję „Bezpieczne wakacje 2017”. Rozpoczęto od współpracy z Multikinem w Rumi przeprowadzając cykl profilaktycznych prezentacji dla dzieci szkół podstawowych „Bezpieczeństwo podczas wakacji”. Frekwencja była bardzo dobra.
Przez całe lato w ramach akcji strażnicy m.in. wykonywali następujące czynności: zwracano szczególną uwagi na: palenie tytoniu przez młodzież, spożywanie alkoholu, działalność dealerów narkotykowych w pobliżu miejsc wypoczynku, w tym boisk sportowych i skate-parku, zakłócanie spokoju i porządku szczególnie w godzinach nocnych. Patrolowano miasto ze zwróceniem uwagi na zachowanie się młodzieży grupach i grupkach również w okolicach pubów i dyskotek, w szczególności w godzinach wieczornych gdzie zwracano uwagę na pobyt w tych miejscach osób niepełnoletnich. Ponadto: zabezpieczano imprezy plenerowe zorganizowane, zwracano uwagę na dzieci próbujące zażywać kąpieli w rzece oraz na dzieci poniżej 7 lat pozostające w miejscu publicznym bez opieki. Zdecydowanie reagowano w przypadku ujawnienia zabawy dzieci z ogniem (palenie ognisk, wypalanie traw itp.), a w razie potrzeby wzywano jednostkę ratowniczo-gaśniczą. Podejmowano interwencje również w przypadkach gdy psy były bez opieki lub puszczano je bez smyczy i kagańców (szczególnie ras niebezpiecznych) traktując te wykroczenia jako zagrożenie dla bawiących się dzieci. Udzielano pomocy przedmedycznej dzieciom, które doznały zranienia lub innych urazów, w razie potrzeby wzywano pomoc medyczną (pogotowie ratunkowe). Podobnie w ruchu drogowym kierowano uwagę na młodych rowerzystów, motorowerzystów i pieszych oraz na drożność ścieżek rowerowych i chodników, eliminowano z nich nieprawidłowo parkujące pojazdy. Obserwowano poruszanie się dzieci i młodzieży na motorynkach, skuterach i motorowerach bez kasków ochronnych lub przewożących osoby bez kasków ochronnych, zabawy dzieci z piłką lub inne zabawy w pasie drogowym dróg publicznych, wewnętrznych i parkingów oraz wspinanie się na dachy garaży i tym podobnych obiektów. Cel główny akcji został osiągnięty – w Rumi nie zginęło ani nie zostało zranione ani jedno dziecko, nie ujawniono ani żadnego przypadku spożywania alkoholu przez nieletnich, ani bycia w stanie zamroczenia alkoholowego lub po innych używkach.
Natomiast w sierpniu 2017 r. Straż Miejska w Rumi włączyła się w akcję wojewódzką „Bezpieczna droga do szkoły”. Jeszcze przed rozpoczęciem zajęć szkolnych sprawdzono infrastrukturę drogową w pobliżu szkół w całej Rumi i powiadomiono zarządców dróg o mankamentach z wnioskami o pilne usuniecie nieprawidłowości (zarośnięte zielenią lub przekrzywione znaki drogowe, niewidoczne pasy przejść dla pieszych itp.). Natomiast we wrześniu przez 2 tygodnie pomagano dzieciom w przekraczaniu jezdni, wręczano im odblaski i lizaki, prowadzono akcję edukacyjną na ulicy i w szkołach.
Akcja ta również zakończyła się sukcesem. Ani jedno dziecko nie ucierpiało w wyniku kolizji lub wypadków drogowych, zaopatrzono dzieci w odblaski, przekazano duży zasób wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się pieszych, rowerzystów oraz użytkowników rolek i hulajnóg.
Jesienią 2017 r. na podstawie pomysłu i inicjatywy komendanta Straży Miejskiej w Kartuzach Pana Krzysztofa Pawłowskiego pod patronatem Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego w Kartuzach odbyło się szkolenie dla chętnych straży z zakresu pobierania próbek popiołów z palenisk domowych i firmowych przeprowadzone przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze z Jastrzębia Zdroju. W szkoleniu uczestniczyło 20 strażników z Pomorza w tym 4 z Rumi. Celem szkolenia było uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy do pobierania próbek. Posiadanie w załogach takich rzeczoznawców znacznie obniżyło koszty ewentualnych badań składu popiołu właścicieli kotłowni podejrzewanych o spalanie śmieci i odpadów.

W Straży Miejskiej w Rumi, w porozumieniu z „ochroną środowiska” Urzędu Miasta Rumi podjęto decyzję o rozpoczęciu takiego sprawdzania pieców od 2018 roku.

W 2018 r. Straż Miejska w Rumi otrzymała od Rady Miejskiej Rumi nowy etat strażnika. W związku z tym przeprowadzono nabór, który zakończył się 1 kwietnia 2018 r. Zatrudniono Pana Dariusza Wrese, który od razu pojechał na szkolenie podstawowe do Studium Służb Mundurowych w Gdańsku. Po miesięcznym szkoleniu wrócił na miesiąc na praktykę. W czerwcu 2018 r. zdał pomyślnie egzamin państwowy i …. zrezygnował z pracy. Z uwagi na rozpoczynający okres urlopowy zaplanowano nowy nabór na miesiąc wrzesień. W jego wyniku od 1 października 2018 r. rozpoczął pracę w straży Pan Bartłomiej Mach. Załogę Straży Miejskiej w Rumi stanowiło 23 strażników i 4 pracowników cywilnych.

Wiosną 2018 r. wdrożono program badania próbek popiołów. Przyjęto procedurę: 2-3 zgłoszenia o danym kominie, pobranie próbki, zaplombowanie i sporządzenie protokołu, przekazanie próbki i protokołu do UM, wysłanie próbki do laboratorium, po otrzymaniu rezultatu badań – w zależności od wyniku – odstąpienie od dalszych czynności albo postępowanie mandatowe. Na początek wysłano 4 próbki do badań. Wyniki nie były niestety dobre, w popiołach we wszystkich przypadkach stwierdzono substancje niedozwolone: plastik, gumę, substancje organiczne itp. Wszystkich właścicieli palenisk ukarano.

W lipcu 2018 r. na głównej ulicy Rumi – ul. Dąbrowskiego upadła kobieta z udarem serca. Zatrzymanie krążenia, akcji serca, brak pulsu i oddechu. Biuro 112 powiadomiło o tym Straż Miejską w Rumi. W ciągu 3 minut strażnicy przybyli na miejsce, przeprowadzili prawidłowo resuscytację z użyciem defibrylatora i zanim przybyła karetka pogotowia – dostrzeżono przywracanie czynności życiowych. Po przewiezieniu kobiety do szpitala, przeszła ona operacje serca i wraca do zdrowia.

W sierpniu 2018 r. w godzinach popołudniowych wpadł do rzeki mężczyzna. Wezwani strażnicy wyłowili go. Okazało się, że jest nietrzeźwy. Po ustaleniu danych osobowych odwieziono go do domu. Z całą pewnością strażnicy uratowali mu życie z uwagi na to, że przed upiciem się zażył leki psychotropowe (informacja od rodziny). W lodowatej wodzie górskiej rzeki stracił całkowicie kontrolę nad własnym ciałem. Bez pomocy umarłby w ciągu 4-5 minut.

W 2018 r. Straż Miejska w Rumi ponownie włączyła się do 2 akcji organizowanych przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego (akcja „Bezpieczne wakacje 2018” – koordynator Straż Gminna w Kościerzynie oraz akcja „Bezpieczna droga do szkoły” – koordynator Straż Miejska w Słupsku). Zadeklarowano również udział rumskich uczniów w kolejnej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie – koordynator Straż Miejska w Malborku. Ze względu na wybory samorządowe początek olimpiady przesunięto na styczeń 2019 r. Problemem przewodnim olimpiady był temat „Bezpieczne wakacje”.

 W wyniku zdecydowanego zwycięstwa w pierwszej turze wyborów samorządowych 2018, burmistrzem Rumi pozostał Pan mgr inż. Michał Pasieczny, a większość w Radzie Miejskiej Rumi uzyskało jego ugrupowanie „Ponad Podziałami”.