W sierpniu 2020 r. Straż Miejska w Rumi rozpoczęła dużą akcję o nazwie „Rumskie ścieki”, która potrwa do 28 lutego 2021 r. Akcja polega na kontroli wytypowanych 350 nieruchomości w Rumi w kierunku ustalenia jaki jest sposób usuwania nieczystości płynnych. Rewirowi straży miejskiej będą kontrolować czy nieruchomość podłączona jest do kanalizacji sanitarnej (obowiązek podłączenia dotyczy nieruchomości położonych przy ulicach z istniejącą infrastrukturą ściekową), a jeśli nie ma takiej możliwości, sprawdzeniu podlegać będą zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków. W szczególności strażnicy sprawdzą stan techniczny urządzeń, częstotliwość opróżniania szamb oraz umowy i faktury za wywóz nieczystości. W przypadku nieprawidłowości możliwe będą pouczenia, nakazy, a nawet kary finansowe w postaci mandatów karnych do 500 zł. Szczególnej uwadze funkcjonariuszy podlegać będą ewentualne urządzenia do zabronionych sposobów pozbywania się nieczystości oraz stan terenu w pobliżu szamb (ustalenie czy nie ma śladów wylewania nieczystości do gruntu lub do rzeki, innych cieków wodnych i rowów melioracyjnych). Celem akcji jest poprawienie stanu gospodarki ściekowej w mieście oraz aktualizacja baz danych Urzędu Miasta Rumi i Straży Miejskiej w Rumi.
W minionym tygodniu od 24 do 30 sierpnia Straż Miejska w Rumi odbyła 29 patroli zmotoryzowanych i pieszych, 2 razy współpracowano z Policją (w tym udział w akcji „Bezpieczny Pieszy 28.08.2020”) oraz odbyło się 6 służb w budynku Urzędu Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 53 wykroczenia, z których 20 zakończyło się mandatami karnymi, a 33 pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego. Wykonano 69 interwencji zleconych przez obywateli, 25 osób wylegitymowano. Dokonano też 68 sprawdzeń miejsc uznanych za zagrożone.
Pozostałe wydarzenia
1) Alkohol. Podjęto 10 interwencji – wymierzono 7 mandatów karnych i 1 pouczenie za spożywanie publiczne alkoholu oraz 1 pouczenie i 1 mandat za nieobyczajne zachowanie. Jedna osobę odwieziono do miejsca zamieszkania.
2) Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji, w tym 6 dotyczących biegających luzem psów (dwie interwencje nie potwierdziły się). Dwa psy odłowiono, z których jeden trafił do schroniska, drugi do właściciela wraz z mandatem karnym. Jedna interwencja dotyczyła uciążliwego ujadania psów. Na chodniku ul. Łokietka miał leżeć potrącony kot. Kot leżał rzeczywiście, ale był zdrowy i wylegiwał się na słońcu.
3) Utrzymanie czystości. Udzielono jednego pouczenia za zaśmiecanie. Jedna interwencja dotyczyła podnoszenia się stanu wody w rzece. Okazało się, że zanieczyszczony jest tzw. „łapacz śmieci” przed stawem przy ul. Starowiejskiej. Zgłoszono służbom komunalnym konieczność oczyszczenia. Jedno tylko było zgłoszenie w sprawie uciążliwego dymu z komina – potwierdziło się, ale kontrola pieca nie wykazała spalania odpadów lub niedozwolonych paliw. Palono drewnem.
4) Wykroczenia drogowe. Podjęto 33 interwencje zakończone w 9 przypadkach mandatami karnymi. Pozostałych kierowców pouczono. Nadal problemem jest zastawianie bram wjazdowych orz tamowanie chodnika lub ścieżki rowerowej. Także – postój w obrębie skrzyżowania.
5) Inne. Za wykroczenie przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu pouczono 1 osobę, 3 osoby pouczono oraz 1 ukarano za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 2 osoby ukarano i 1 pouczono za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, jedną osobę pouczono za palenie tytoniu w miejscu zabronionym.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski